Bảo Hiểm Bảo Đảm Tín Dụng Cathay

Bảo hiểm bảo đảm tín dụng Cathay là giải pháp giúp người đi vay và thân nhân hoàn toàn yên tâm với các khoản vay của mình.

Sản phẩm cũng giúp ngân hàng tránh được các rủi ro tín dụng và vẫn trọn vẹn đồng hành cùng với khách hàng vay tiền trong trường hợp khách hàng gặp rủi ro dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ.

Đặc điểm sản phẩm bảo hiểm bảo đảm tín dụng Cathay

Bảo hiểm bảo đảm tín dụng Cathay là giải pháp giúp người đi vay và thân nhân hoàn toàn yên tâm với các khoản vay của mình.

Bảo Hiểm Bảo Đảm Tín Dụng Cathay

Sản phẩm cũng giúp ngân hàng tránh được các rủi ro tín dụng và vẫn trọn vẹn đồng hành cùng với khách hàng vay tiền trong trường hợp khách hàng gặp rủi ro dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ.

Quyền lợi bảo hiểm bảo đảm tín dụng Cathay

Quyền lợi bảo hiểm khi tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Công ty bảo hiểm Cathay chi trả Quyền lợi bảo hiểm cho Người thụ hưởng bằng 100% Số tiền bảo hiểm giảm tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Người thụ hưởng bao gồm:

– Người thụ hưởng chính là tổ chức cung cấp khoản vay và không thay đổi trong suốt thời hạn vay.

– Người thụ hưởng phụ là cá nhân hay tổ chức được chỉ định bởi Người được bảo hiểm hay Người thừa kế hợp pháp của Người được bảo hiểm.

Số tiền bảo hiểm giảm: Là số tiền bảo hiểm tương ứng với khoản vay của khách hàng và giảm theo từng năm hợp đồng với tỷ lệ giảm phù hợp mà công ty đã tính toán trước để mọi quyền lợi của khách hàng được đảm bảo đầy đủ và tốt nhất.

Điều kiện tham gia

Thời hạn đóng phí Đóng phí 1 lần
Thời hạn hợp đồng 2 năm đến 15 năm.
Tuổi tham gia bảo hiểm 18 ~ 65 (Trừ thời gian hợp đồng) tuổi

Minh họa Quyền lợi

A06 VN

Trả lời