Bảo Hiểm Tử Kỳ Tai Nạn Ngắn Hạn

Bảo Hiểm Tử Kỳ Tai Nạn Ngắn Hạn – Nếu Người được bảo hiểm tử vong do tai nạn mà không thuộc tai nạn giao thông đường bộ, Công ty bảo hiểm Cathay Life sẽ chi trả mười (10) lần Số tiền bảo hiểm.

Nếu Người được bảo hiểm tử vong không do tai nạn, Công ty sẽ chi trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm.

Đặc điểm Sản phẩm Bảo Hiểm Tử Kỳ Tai Nạn Ngắn Hạn

Quyền lợi đơn giản, phù hợp nhu cầu bảo hiểm cơ bản

Thủ tục và hồ sơ đơn giản giúp việc tham gia và giải quyết bồi thường cho khách hàng thuận tiện và nhanh chóng nhất

bv2

Quyền lợi Bảo Hiểm Tử Kỳ Tai Nạn Ngắn Hạn

Quyền Lợi Tử Vong Không Do Tai Nạn

Nếu Người được bảo hiểm tử vong không do tai nạn, Công ty sẽ chi trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm.

Quyền Lợi Tử Vong Do Tai Nạn

Nếu Người bảo hiểm được bảo hiểm tử vong do tai nạn mà không thuộc tai nạn giao thông đường bộ, Công ty sẽ chi trả mười (10) lần Số tiền bảo hiểm.

Quyền Lợi Tử Vong Do Tai Nạn Giao Thông Đường Bộ

Nếu Người được bảo hiểm tử vong do tai nạn giao thông đường bộ, Công ty sẽ chi trả hai mươi lăm (25) lần Số tiền bảo hiểm.

Điều kiện tham gia

Thời hạn đóng phí Đóng phí 1 lần
Thời hạn hợp đồng 3 tháng
Tuổi tham gia bảo hiểm 18 ~ 60 tuổi

Trả lời