An Tâm Song HànhMỚI 

An Tâm Song Hành – Và thay đổi liên quan đến An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện, An Phúc Hưng Thịnh Toàn Diện

GIỚI THIỆU GÓI BẢO HIỂM AN TÂM SONG HÀNH

Bảo hiểm An Tâm Song Hành là sản phẩm chính thuộc dòng Bảo hiểm Liên kết chung được nâng cấp từ sản phẩm An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện.

Sản phẩm vừa bảo vệ trọn vẹn Người được bảo hiểm vừa gia tăng quyền lợi bảo vệ thêm một người thân mà không tăng phí bảo hiểm, giúp khách hàng thể hiện được sự quan tâm đến những người thương yêu mà vẫn chủ động bảo vệ cho chính mình.

Kế hoạch tài chính tương lai nay vững vàng hơn vì khách hàng đã có thể chia sẻ và đồng hành cùng người thân trong kế hoạch tài chính An Tâm Song Hành.

an-tam-song-hanh

QUYỀN LỢI VÀ ĐẶC ĐIỂM GÓI BẢO HIỂM

Quyền lợi bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm

Chi tiết

Hưởng lãi từ kết quả đầu tư của Quỹ liên kết chung Tài khoản hợp đồng (TKHĐ) sẽ được hưởng lãi suất đầu tư từ hoạt động đầu tư của Quỹ Liên kết chung và không thấp hơn lãi suất đầu tư cam kết như sau:

Năm Hợp đồng 1 2-10 11-15 16-25 26+

Lãi suất đầu tư cam kết (%/năm)

3% 2% 1% 0.5% 0.25%

Thưởng Duy trì hợp đồng Vào ngày kỷ niệm năm hợp đồng thứ 4 và (các) ngày kỷ niệm năm hợp đồng mỗi 2 năm sau đó: hợp đồng nhận 2% giá trị TKHĐ trung bình của 24 tháng liền kề trước đó, với điều kiện:

Phí bảo hiểm cơ bản các năm trước đó đóng đầy đủ; và Chưa từng rút tiền từ TKHĐ hoặc tạm ứng từ Giá trị hoàn lại trong 24 tháng liền kề trước đó.

Thưởng Gắn bó dài lâu Vào ngày kỷ niệm năm hợp đồng thứ 10 và 20: hợp đồng nhận 10% giá trị TKHĐ trung bình của 120 tháng liền kề trước đó, với điều kiện:

Phí bảo hiểm cơ bản các năm trước đó đóng đầy đủ; và Chưa từng rút tiền từ TKHĐ hoặc tạm ứng từ Giá trị hoàn lại trong 120 tháng liền kề trước đó.

Đáo hạn Toàn bộ giá trị TKHĐ tại thời điểm kết thúc ngày liền trước Ngày đáo hạn hợp đồng nếu Hợp đồng bảo hiểm vẫn còn hiệu lực đến hết ngày liền trước Ngày đáo hạn hợp đồng.
Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc Tử vong Khi Người được bảo hiểm (NĐBH) bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước tuổi 66 hoặc Tử vong, quyền lợi bảo hiểm chi trả như sau:

Ghi chú:

– Quyền lợi bảo hiểm cho trẻ em dưới 3 tuổi sẽ theo tỷ lệ % Số tiền bảo hiểm theo Quy tắc điều khoản.

– Vào Ngày kỷ niệm năm hợp đồng ngay sau khi NĐBH đạt 70 tuổi, với các hợp đồng bảo hiểm có Quyền lợi bảo hiểm nâng cao, DLVN sẽ tự động chuyển đổi từ Quyền lợi bảo hiểm nâng cao sang Quyền lợi bảo hiểm cơ bản với cùng Số tiền bảo hiểm.

Tử vong do tai nạn với lựa chọn Song hành bảo vệ Tham gia lựa chọn Song hành bảo vệ:

Ngay thời điểm tham gia hoặc bất cứ lúc nào, khách hàng có thể lựa chọn Song hành bảo vệ bằng cách chỉ định 01 Người được song hành bảo vệ (NĐSHBV). Theo đó, bên cạnh NĐBH, DLVN sẽ bảo vệ thêm NĐSHBV với Quyền lợi Tử vong do Tai nạn, mà không tăng Phí bảo hiểm cơ bản và Phí bảo hiểm rủi ro.

NĐSHBV trong độ tuổi từ 30 ngày tuổi đến 65 tuổi, có thể là Bên mua bảo hiểm hoặc vợ/chồng hoặc con của Bên mua bảo hiểm.
NĐSHBV được miễn thẩm định sức khỏe.

Được linh hoạt thay đổi NĐSHBV trước khi NĐBH sản phẩm chính 66 tuổi.

Quyền lợi chi trả:

Trước khi NĐBH đạt tuổi 66, nếu NĐBH hoặc NĐSHBV tử vong do Tai nạn trước khi người này đạt tuổi 66, DLVN sẽ chi trả 01 trong 02 mức quyền lợi dưới đây:

Tử vong do tai nạn: 20% STBH, tối đa 01 tỷ đồng.
Tử vong do tai nạn đặc biệt: 50% STBH, tối đa 2,5 tỷ đồng.

Tai nạn đặc biệt: tai nạn xảy ra khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, thang máy công cộng, hỏa hoạn tại các địa điểm công cộng. Vui lòng tham khảo Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để biết thêm chi tiết.

Quyền lợi này chỉ phát sinh một lần duy nhất cho:
Một sự kiện bảo hiểm cho dù sự kiện bảo hiểm xảy ra đối với NĐBH và/hoặc NĐSHBV;
Sự kiện bảo hiểm có mức quyền lợi cao nhất nếu có nhiều sự kiện bảo hiểm xảy ra cùng một lúc.

Trong trường hợp DLVN đã chấp thuận chi trả quyền lợi này cho NĐSHBV, Hợp đồng bảo hiểm vẫn tiếp tục hiệu lực theo điều khoản hợp đồng.

Chu toàn hậu sự Khi nhận yêu cầu giải quyết Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong, DLVN ứng trước 10% Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong thực trả của sản phẩm này nhưng không vượt quá 30 triệu đồng tính trên mỗi NĐBH của sản phẩm chính cho tất cả Hợp đồng bảo hiểm.
Đảm bảo Tăng Số tiền bảo hiểm dịp đặc biệt 01 lần tăng Số tiền bảo hiểm không cần thẩm định sức khỏe khi: NĐBH kết hôn, NĐBH sinh con, con của NĐBH bắt đầu vào học cấp 1, cấp 2, cấp 3, Cao đẳng hoặc Đại học.

Thời điểm và chi tiết áp dụng:
Nộp yêu cầu trong vòng 90 ngày kể từ ngày sự kiện.

Số tiền bảo hiểm tăng thêm tối đa 50% Số tiền bảo hiểm tại thời điểm tham gia Hợp đồng bảo hiểm và tối đa 500 triệu. NĐBH < 50 tuổi và chưa có bất cứ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm tại thời điểm nộp yêu cầu.

Phí bảo hiểm cơ bản, Phí rủi ro và các điều kiện khác có liên quan của Hợp đồng bảo hiểm sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Các quyền lựa chọn của khách hàng

Đóng Phí bảo hiểm đóng thêm: mỗi năm tối đa 5 lần Phí bảo hiểm cơ bản và theo nguyên tắc phân bổ của sản phẩm.

Linh hoạt đóng phí từ năm hợp đồng thứ 5 theo tình hình tài chính và nhu cầu bảo hiểm với điều kiện giá trị TKHĐ sau khi trừ các Khoản nợ lớn hơn 0.
Rút tiền mặt từ giá trị TKHĐ kể từ năm hợp đồng thứ 2.
Tạm ứng từ giá trị hoàn lại: tối đa 80% Giá trị hoàn lại của Hợp đồng bảo hiểm tại thời điểm yêu cầu tạm ứng. Sau khi tạm ứng, hợp đồng sẽ phát sinh phí tạm ứng.

Thay đổi Số tiền bảo hiểm kể từ năm hợp đồng thứ 2, không vượt quá 65 tuổi tại thời điểm yêu cầu & đáp ứng đầy đủ các điều kiện về thẩm định.
Chuyển đổi quyền lợi bảo hiểm từ Nâng cao sang Cơ bản với cùng Số tiền bảo hiểm vào các Ngày kỷ niệm năm hợp đồng và trước khi NĐBH đạt 70 tuổi.

Tham gia thêm sản phẩm bổ trợ như quy định hiện tại của các sản phẩm bổ trợ. Chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn.

Điều kiện tham gia

dktg

Các loại phí 

Phí ban đầu: khấu trừ từ Phí bảo hiểm cơ bản và Phí bảo hiểm đóng thêm theo tỷ lệ:

cac-loai-phi

Phí bảo hiểm rủi ro: khấu trừ hàng tháng để đảm bảo chi trả quyền lợi bảo hiểm.

Phí quản lý hợp đồng: khấu trừ hàng tháng để quản lý hợp đồng và duy trì Hợp đồng bảo hiểm:

clp

Phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn: là khoản phí khi yêu cầu chấm dứt hợp đồng trước hạn, tính trên tỷ lệ % của giá trị trung bình của phí bảo hiểm cơ bản của 12 tháng liền kề trước đó theo tỷ lệ sau:

clp1

Phí rút một phần giá trị TKHĐ: xác định theo tỷ lệ Chi phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn tương ứng với tỷ lệ giữa khoản tiền rút ra so với giá trị TKHĐ tại thời điểm rút.

Phí tạm ứng: là số tiền phát sinh từ số tiền tạm ứng từ Giá trị hoàn lại. Được tính dựa trên số tiền tạm ứng tích lũy với mức lãi suất được DLVN quy định tại từng thời điểm. Mức lãi suất này sẽ được cập nhật trên trang thông tin điện tử của DLVN.

Phí quản lý quỹ: chi trả cho các hoạt động quản lý Quỹ liên kết chung, được khấu trừ trước khi DLVN công bố lãi suất đầu tư. Mức phí quản lý quỹ tối đa là 2% giá trị TKHĐ/ năm.

Quy định nghiệp vụ

Một số quy định liên quan đến Nguyên tắc phân bổ Phí bảo hiểm:

Phí bảo hiểm cơ bản định kỳ (Phí BHCBĐK) đến hạn thì mới được phân bổ, ngay cả khi là Phí BHCBĐK trong năm Hợp đồng hiện hành.

Trong 04 Năm hợp đồng đầu tiên, DLVN chỉ phân bổ Phí BHCBĐK đến hạn nếu số tiền đủ cho 01 kỳ phí BHCBĐK.

Phí bảo hiểm đóng thêm trong năm hợp đồng hiện hành sẽ được áp dụng khi Hợp đồng:

Đã phân bổ đủ cho các kỳ phí BHCBĐK đến hạn; và

Đã giữ đủ Phí dư để dành đóng cho các kỳ phí BHCBĐK còn lại của năm Hợp đồng hiện hành.

Trường hợp Hợp đồng đã phân bổ đủ Phí BHCBĐK của năm hợp đồng hiện hành, khách hàng muốn đóng sớm phí BHCBĐK cho năm hợp đồng tiếp theo và số tiền được đóng:

Trong khoảng thời gian 15 ngày trước Ngày kỷ niệm năm hợp đồng tiếp theo: DLVN sẽ giữ lại làm phí dư chờ phân bổ cho Phí BHCBĐK của Năm hợp đồng tiếp theo ngay khi đến hạn; hoặc

Nếu đóng trước Ngày kỷ niệm năm hợp đồng tiếp theo từ 16 ngày trở lên: khách hàng gởi phiếu yêu cầu đóng phí trước hạn (Phiếu PS138) để DLVN ghi nhận và không phân bổ vào phí đóng thêm.

Ghi chú: Phí dư sẽ không phát sinh bất kỳ khoản lãi nào cho đến khi được phân bổ theo quy định nêu trên. Khách hàng có quyền rút Phí dư bất cứ lúc nào.

Đăng ký/ điều chỉnh Người được song hành bảo vệ

Khách hàng có thể đăng ký NĐSHBV ngay thời điểm tham gia bảo hiểm hoặc bất cứ lúc nào bằng cách điền Phiếu chỉ định/thay đổi NĐSHBV nếu NĐSHBV và Hợp đồng bảo hiểm thỏa các điều kiện như sau:

Điều kiện NĐSHBV:

 • Tuổi: từ 30 ngày tuổi – 65 tuổi.
 • Mối quan hệ có thể bảo hiểm với Bên mua bảo hiểm (BMBH):
  • Hợp đồng BMBH = NĐBH SPC: vợ/chồng hoặc con của BMBH.
  • Hợp đồng BMBH ≠ NĐBH SPC: BMBH, vợ/chồng hoặc con của BMBH.
 • Nghề nghiệp của NĐSHBV trong phạm vi các nghề nghiệp DLVN chấp thuận bảo hiểm.
 • Tuổi tối đa kết thúc quyền lợi: 66 tuổi. Điều kiện Hợp đồng bảo hiểm:
 • Chưa giải quyết QL Tử vong do tai nạn cho bất cứ NĐSHBV nào trước đó.
 • NĐBH sản phẩm An Tâm Song Hành chưa đạt 66 tuổi.Không yêu cầu thẩm định sức khỏe đối với NĐSHBV. DLVN có thể điều chỉnh điều kiện thẩm định sức khỏe của NĐSHBV tại từng thời điểm.Khi thực hiện Tài liệu minh họa quyền lợi sản phẩm bảo hiểm, Anh/Chị Tư vấn tài chính sẽ chọn lựa chọn Song hành bảo vệ và cung cấp thông tin của NĐSHBV khi thực hiện Tài liệu minh họa.Phiếu chỉ định NĐSHBV cần có chữ ký sống của cả BMBH và NĐSHBV. Vì vậy, nếu hồ sơ được nộp qua e-app, Phiếu này sẽ được chụp chung với Phiếu xác nhận (Digital Confirmation) và gửi bản gốc về DLVN trước khi hợp đồng phát hành.

MỘT SỐ THÔNG BÁO VÀ LƯU Ý

an-tam-song-hanh

1) Thời gian triển khai sản phẩm An Tâm Song Hành

Kênh Đại lý Truyền thống: từ ngày 18/07/2021.
Kênh Phân phối Mở rộng: thời gian triển khai sẽ tùy theo thỏa thuận với từng đối tác và trong khoảng thời gian từ 18/07/2021 – 31/08/2021.

2) Phiên bản mới của chương trình Insight với An Tâm Song Hành: được cập nhật trên toàn quốc kể từ ngày 18/07/2021.

3) Yêu cầu bảo hiểm: Anh/Chị vẫn sử dụng mẫu Yêu cầu bảo hiểm hiện hành và ghi tên sản phẩm mới vào chỗ sản phẩm còn trống (tại mục sản phẩm chính) trên Yêu cầu bảo hiểm.

4) Mẫu Phiếu chỉ định/thay đổi NĐSHBV: vui lòng tham khảo mẫu Phiếu yêu cầu kèm theo tài liệu giới thiệu sản phẩm. Mẫu này có sẵn tại các văn phòng DLVN và văn phòng Tổng Đại lý DLVN trên toàn quốc.

5) Huấn luyện sản phẩm: chương trình đào tạo sản phẩm An Tâm Song Hành dành cho các anh chị Tư vấn tài chính đã được học sản phẩm An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện sẽ được triển khai với hình thức huấn luyện tại văn phòng và huấn luyện trực tuyến. Anh/Chị vui lòng liên hệ với Phòng huấn luyện để tham gia chương trình huấn luyện sản phẩm mới này trong thời gian sớm nhất.

Các anh chị ứng viên Tư vấn tài chính mới, sẽ được cung cấp nội dung đào tạo sản phẩm mới cùng với chương trình Nền Tảng Thành Công, trước khi tham dự kỳ thi Cấp chứng chỉ đại lý Bảo hiểm nhân thọ do Bộ Tài chính tổ chức.

6) Thông báo về Ngừng triển khai sản phẩm An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện (áp dụng chung cho cả Kênh Đại lý Truyền thống và Kênh Phân phối Mở rộng).

Sản phẩm An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện vẫn được cung cấp đồng thời cùng với sản phẩm mới An Tâm Song Hành cho đến hết ngày 31/08/2021.

Kể từ ngày 01/09/2021, công ty sẽ ngừng nhận Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm mới, hồ sơ hủy chuyển và yêu cầu khôi phục Hồ sơ bảo hiểm của sản phẩm An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện.

Từ ngày 01/09/2021 đến hết ngày 14/09/2021, Chương trình Insight vẫn cho phép thực hiện Tài liệu minh họa An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện để hỗ trợ Anh/Chị hoàn thiện Tài liệu minh họa cho các Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm sản phẩm An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện đã nộp trước ngày 01/09/2021.

Các hợp đồng An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện đang có hiệu lực sẽ không bị ảnh hưởng và vẫn được đảm bảo quyền lợi theo quy tắc và điều khoản của sản phẩm.

7) Thông báo về Ngừng triển khai thời hạn bảo hiểm 6 năm và 9 năm của sản phẩm An Phúc Hưng Thịnh Toàn Diện (áp dụng chung cho cả Kênh Đại lý Truyền thống và Kênh Phân phối Mở rộng).

Ngày ngừng triển khai Thời hạn bảo hiểm 6 năm và 9 năm của sản phẩm An Phúc Hưng Thịnh Toàn Diện là:

Từ ngày 01/08/2021 đối với Kênh Đại lý Truyền thống.

Từ ngày 01/08/2021 – 15/08/2021 đối với các đối tác thuộc Kênh Phân phối Mở rộng.

Từ ngày ngừng triển khai nói trên, Công ty sẽ không tiếp nhận Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm mới, hồ sơ hủy chuyển và yêu cầu khôi phục Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm có tham gia sản phẩm An Phúc Hưng Thịnh Toàn Diện với thời hạn hợp đồng 6 năm hoặc 9 năm.

Từ ngày ngừng triển khai đến hết ngày 31/08/2021, hệ thống Insight vẫn hỗ trợ thiết kế Tài liệu minh họa sản phẩm An Phúc Hưng Thịnh Toàn Diện tham gia thời hạn bảo hiểm 6 năm hoặc 9 năm cho các hồ sơ đã nộp trước ngày ngừng triển khai nói trên.

Tất cả các Thời hạn bảo hiểm còn lại (12 năm, 15 năm, 18 năm và 21 năm) của sản phẩm An Phúc Hưng Thịnh Toàn Diện vẫn tiếp tục duy trì.

Các Hợp đồng bảo hiểm có Thời hạn bảo hiểm 6 và 9 năm đang có hiệu lực sẽ không bị ảnh hưởng bởi thông báo này.

HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG BÁ SẢN PHẨM MỚI

1) Tài liệu giới thiệu sản phẩm

Tờ giới thiệu sản phẩm (brochure): Anh/Chị có thể nhận brochure bằng giấy tại các văn phòng công ty/văn phòng Tổng Đại lý trên toàn quốc; hoặc truy cập e-brochure được đăng tải trên website của DLVN và cổng thông tin điện tử của đại lý. Tham khảo hình mẫu các ấn phẩm ở trang sau.

Poster và standee sẽ được trưng bày tại tất cả các Văn phòng DLVN trên toàn quốc. Mỗi văn phòng được trang bị 2 poster và 1 standee sản phẩm.

2) Chương trình Truyền thông và Hoạt động giới thiệu sản phẩm mới

Thời gian các hoạt động truyền thông dự kiến từ 02/08/2021 đến hết tháng 10/2021 gồm các hoạt động như sau:

 • Video truyền thông (Viral video).
 • Clip giới thiệu sản phẩm.
 • Chương trình quảng bá trên kênh truyền thông mạng xã hội (trang facebook Dai-ichi Life Việt Nam, kênh mạng nội bộ, website, trang mạng xã hội phổ biến).
 • Thông cáo báo chí và các bài PR trên các báo.
 • Livestream với khách mời Người nổi tiếng.
 • Trang web giới thiệu sản phẩm (Landing page).

Các video/clip, bài viết, chia sẻ link sẽ được cập nhật đến các Anh/Chị thường xuyên để Anh/Chị có thêm thông tin để hỗ trợ công ty quảng bá sản phẩm mới và sử dụng cho công việc bán hàng của các Anh/Chị.

3) Chương trình khuyến mại: Chương trình khuyến mại dành cho khách hàng tham gia Bảo hiểm An Tâm Song Hành dự kiến triển khai từ đầu tháng 9/2021.

Trả lời