Bảo hiểm Tử kỳ V3

Đặc điểm sản phẩm Bảo hiểm Tử kỳ V3

  • Độ tuổi được bảo hiểm:
    • Đóng phí định kỳ: từ 0 đến 75 tuổi.
    • Đóng phí một lần: từ 0 đến 60 tuổi.
  • Thời hạn bảo hiểm: từ 3 tháng đến 5 năm.

Bảo hiểm Tử kỳ V3

Quyền lợi sản phẩm Bảo hiểm Tử kỳ V3

  • Quyền lợi tử vong/ Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: 100% Số tiền bảo hiểm.
  • Quyền lợi tử vong/ Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn: gấp “N” lần Số tiền bảo hiểm tùy vào lựa chọn của khách hàng tại thời điểm tham gia hợp đồng.

Tham khảo thêm các gói bảo hiểm Mirae Asset Prévoir tại đây.

Trả lời