VITA – Sống Thịnh Vượng

VITA – Sống Thịnh Vượng – Đầu tư hay – Bảo vệ ngay cùng Generali.

PHÙ HỢP VỚI NHIỀU GIAI ĐOẠN CỦA CUỘC SỐNG

  • Độc thân
  • Xây dựng gia đình
  • Hoạch định hưu trí

Bảo vệ kết hợp đầu tư

  • Linh hoạt lựa chọn quỹ đầu tư được quản lý bởi 2 công ty quản lý quỹ hàng đầu: VinaCapital & VFM
  • Gia tăng tài sản với quyền lợi thưởng hấp dẫn
  • Bảo vệ toàn diện trước rủi ro tử vong, thương tật

Tóm tắt thông tin sản phẩm VITA – Sống Thịnh Vượng

Quyền lợi đầu tư

vita-song-thinh-vuong

Quyền lợi đầu tư: Linh hoạt lựa chọn đầu tư vào 4 Quỹ liên kết đơn vị theo tỷ lệ phù hợp với mong muốn về mức lợi nhuận và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.

Quyền lợi Thưởng định kỳ: Vào cuối Năm hợp đồng thứ 06, 09, 12, 15, 18: khoản thưởng định kỳ được phân bổ vào Tài khoản cơ bản bằng 3% giá trị bình quân của Giá trị Tài khoản cơ bản tại 36 Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng liền kề trước thời điểm xét thưởng.

Quyền lợi thưởng đặc biệt: Vào cuối Năm hợp đồng thứ 10, 15, 20: khoản thưởng đặc biệt được phân bổ vào giá trị Tài khoản đóng thêm theo tỷ lệ % Phí bảo hiểm dùng để tính thưởng như sau:

Năm HĐ 10: 25%
Năm HĐ 15: 50%
Năm HĐ 20: 150%

Quyền lợi bảo vệ

Quyền lợi Thương tật toàn bộ vĩnh viễn: Chi trả 100% số tiền bảo hiểm và 100% Giá trị tài khoản hợp đồng nếu bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng ngay sau khi Người được bảo hiểm đạt 70 Tuổi.

Quyền lợi tử vong:

Chi trả 100% số tiền bảo hiểm cộng 100% Giá trị tài khoản hợp đồng.
Chi trả thêm 100% số tiền bảo hiểm nếu chẳng may tử vong do tai nạn trước Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng ngay sau khi Người được bảo hiểm đạt 75 Tuổi.

Đối tượng áp dụng

Người được bảo hiểm: Từ 30 ngày tuổi – 65 tuổi

Minh họa quyền lợi

vita-song-thinh-vuong

Phương thức đóng phí

3 kế hoạch đóng phí

  • Đóng phí theo quý
  • Đóng phí theo nửa năm
  • Đóng phí theo năm

Trả lời